Επιστήμη δεδομένων στη Φυσική και την Επιστήμη των Υλικών

Μηχανική Μάθηση (ΜΜ)

• Τεχνικές συμβολικής παλινδρόμησης

• Πρόβλεψη ιδιοτήτων

• Διαδραστική μάθηση

• Σύνδεση ΜΜ με προσομοιώσεις

• Προηγμένες τεχνικές παλινδρόμησης

• Νευρωνικά δίκτυα

Ανάλυση χρονοσειρών

• Πρόβλεψη φυσικών δεδομένων

• Χωροχρονική ανάλυση

• Συσχετισμοί και αιτιότητες

• Ανάλυση ομαδοποίησης

• Ανίχνευση συμβάντων

• Οικονοφυσική

Δυναμικά Συστήματα

• Δυναμικά συστήματα

• Χαοτική συμπεριφορά

• Ανάλυση υποτροπής και διασταυρούμενης υποτροπής

• Ασαφής ομαδοποίηση

• Υποστήριξη συστημάτων λήψης αποφάσεων

Σύνθετη Ανάλυση Δικτύου

• Κοινοτική δομή

• Τοπολογικές ιδιότητες

• Εφαρμογή θεωρίας γραφημάτων

Εφαρμογές

• Πειραματική ανάλυση χρονοσειρών

• Χωροχρονική ανάλυση βροχής από εικόνες ραντάρ

• Χωροχρονική ανάλυση μετρήσεων πεδίου

• Ανίχνευση συμβάντων από ανάλυση δεδομένων αισθητήρα αυτοκινητοδρόμων

Ροές υγρών στη νανοκλίμακα

Υπολογιστικές μέθοδοι

• Μοριακή Δυναμική

• Μέθοδος DPD

• Μέθοδος SPH

• Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

• Μοντελοποίηση πολλαπλής κλίμακας

Εφαρμογές

• Αφαλάτωση νερού

• Μαγνητική οδήγηση σωματιδίων για καθαρισμό νερού και χορήγηση φαρμάκων

• Διάδοση ρωγμών

• Ηλεκτρικές/Μαγνητικές ροές

• Ιδιότητες μεταφοράς υγρών

• Υδρόφοβες/Υδρόφιλες επιφάνειες

• Τυρβώδεις ροές

Ιδιότητες υλικών

Φυσικές ιδιότητες (ηλεκτρικές, διηλεκτρικές, οπτικές) τεχνολογικών υλικών

• Νανοσύνθετα πολυμερή υλικά

• Πολυμερή υλικά πολλαπλών χρήσεων

• Σύνθετα πολυμερή υλικά

• Υλικά μικρο-νανοηλεκτρονικής

• Υλικά και συσκευές ημιαγωγών

• Κεραμικά υλικά

• Μονωτικά υλικά

• Πολυμερείς ηλεκτρολύτες

• τσιμεντοκονία

Εφαρμογές

• Διερεύνηση της σχέσης δομής και ιδιοτήτων υλικών

• Συγκομιδή και αποθήκευση ενέργειας σε πολυμερή νανοσυστήματα και νανοδομημένα συστήματα

• Μελέτη αγωγιμότητας πολυμερικών συστημάτων

• Ανάπτυξη σύνθετων πολυμερικών συστημάτων ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης

• Μελέτη της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων Weyl και Dirac με ηλεκτρομαγνητικά πεδία